ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับชั้นม.ต้น  ได้แก่
เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย  และ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เงินประสพสุข  รอเข้ารับโล่ห์รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด