ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหกทศวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ อธิการิณี เซอร์ ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอร ชาร์ต และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ของนางสาวปทิตตา ปิยสกุลเสวี นิสิตปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาเวสเทิร์น รูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานี้ ได้ใช้ในหลักสูตรสะเต็มศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวโดยสรุปว่า “เวสปราโมเดล เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน และปรากฏเด่นชัดผ่านกิจกรรม ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนในเครือคาทอลิคอย่างแท้จริง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประชุมสนทนากลุ่มมีดังนี้ อธิการิณี เซอร์ ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอร ชาร์ต และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ […]

รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์

1 2 3 6