คณะผู้บริหาร

นางญาณิศา  สว่างจิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวเกศวลี  ทุงฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวศิริลักษณ์ สุภาจรูญ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวสุทิษา  เฟื่องฟู
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวิรัช  เล็กคง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวพรจิตตา  ศรีจันแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

นางสาวอุไรรัตน์ หอทับทิม
หัวหน้าแผนกอนุบาล