คณะผู้บริหาร

เซอร์มารี-อักแนส สุวรรณา  บัวทรัพย์
ผู้อำนวยการ

เซอร์โฟสตีนา มณิกา ​ ป้องศรี

เซอร์โยวิตา กาญจนาพร  สกุลทอง

เซอร์อาเมลี กมล  หริกุลรักษ์

นางสุดใจ  พึ่งไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางชุติพร  วงศ์ใหญ่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางพัชรี  ใบลาศน์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเฉลิมชัย  ใจคง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุพานิช  ตนนาซำ
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางสาวกาญจนา กันททิพย์
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

นางสมยงค์  หอมเลิศ
หัวหน้าแผนกอนุบาล