คณะผู้บริหาร

เซอร์มารี-อักแนส สุวรรณา  บัวทรัพย์
ผู้อำนวยการ

เซอร์โยวิตา กาญจนาพร  สกุลทอง

เซอร์อาเมลี กมล  หริกุลรักษ์

เซอร์มารี-มักซิม ศรีวิไล กะโนะ

นางสุดใจ  พึ่งไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางชุติพร  วงศ์ใหญ่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางพัชรี  ใบลาศน์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสุนิศา  พรศรี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเฉลิมชัย  ใจคง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุพานิช  ตนนาซำ
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางสาวกาญจนา กันททิพย์
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

นางสมยงค์  หอมเลิศ
หัวหน้าแผนกอนุบาล