หน้าแรก

ปรัชญา (PHILOSOPHY) ของคณะ ฯ

“มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”