วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีความพอเพียง รักความเป็นไทย ในประชาคมอาเซียน มุ่งสู่ความเป็นสากล

 

พันธกิจ  (Mission) 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ความสามารถและมีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล
  4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมและจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้น
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายตามจุดเน้นตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา