ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหกทศวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ อธิการิณี เซอร์ ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอร ชาร์ต และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ของนางสาวปทิตตา ปิยสกุลเสวี นิสิตปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาเวสเทิร์น รูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานี้ ได้ใช้ในหลักสูตรสะเต็มศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวโดยสรุปว่า “เวสปราโมเดล เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน และปรากฏเด่นชัดผ่านกิจกรรม ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนในเครือคาทอลิคอย่างแท้จริง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประชุมสนทนากลุ่มมีดังนี้ อธิการิณี เซอร์ ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอร ชาร์ต และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ […]

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 ศาสตร์ ปีการศึกษา2563

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.40 น. คุณครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ 8 ศาสตร์(กลุ่มสาระ) โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ดังนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ระดับช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3 ป.4 – ม.3

การอบรม “รู้เท่าทันสื่อ สู่ศตวรรษที่ 21”

การอบรม “รู้เท่าทันสื่อ สู่ศตวรรษที่ 21” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากร : อาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ และคุณพ่อเปาโล องอาจ แคเซอ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 22