เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

นโยบายการศึกษาโรงเรียน (Policy)
“มุ่งมั่นจะให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจสัจธรรมอันสูงส่งของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม อันนำไปสู่สันติสุขในการดำเนินชีวิต”

คติพจน์ของโรงเรียน (Motto)
“ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

อัตลักษณ์ของนักเรียน
“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญู รู้คุณ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“รักษ์วินัย ใจกว้าง”