ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้างเกมกระดาน”Survival on the Grassland”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้างเกมกระดาน”Survival on the Grassland” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 104

ร่วมแสดงความยินดี การแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ Mbot beta02 ระดับประถม-มัธยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ครั้งที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา ทีมJust do it Good ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยม – ด.ญ.นีรรัตน์ เจริญแก้วพันสี – ด.ช.ภูวิศ แก้วมงคล ทีม evo do it ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง – ด.ช.พนัส เทียมคำ – ด.ช.เปรมมนัทธ์ พวงแก้ว ระดับมัธยมศึกษา ทีมRegina ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยม – ด.ญ.สุมัยยะห์ คณโฑทอง – ด.ญ.จุฑาทิพย์ พุทธะเลิศพงศ์ ทีมSparkle ได้รับรางวัลTeamwork Award – ด.ญ.ณิชานันท์ กฤตพัฒนากุล – ด.ญ.พศิกา ชนะชัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับชั้นม.ต้น  ได้แก่ เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย  และ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เงินประสพสุข  รอเข้ารับโล่ห์รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

1 2 3