การอบรม “รู้เท่าทันสื่อ สู่ศตวรรษที่ 21”

การอบรม “รู้เท่าทันสื่อ สู่ศตวรรษที่ 21” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากร : อาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ และคุณพ่อเปาโล องอาจ แคเซอ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 6