รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

เมื่อเช้าหมอได้อ่านความเห็นมากมายเกี่ยวกับว่าทำอย่างไรจึงจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีคืนนี้เหมือนเดิมค่ะ หมอจะมาเล่าให้ฟังถึงความคิดของหมอ ตรงนี้ไม่มีถูกมีผิด อ่านแล้วสามารถแชร์ความเห็นได้เหมือนเดิม เปิดรับทุกๆความคิดค่ะ1.หมอคิดว่าก่อนหน้าทุกๆอย่าง ในอันดับแรกนั้น พ่อแม่คงต้องมีความเชื่อและศรัทธาในคุณงามความดีก่อน จึงจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีได้2.เด็กจะประพฤติดี พูดดี ทำดี นั้น ต้องมีจิตใจดี มั่นคง มีความสุข ซึ่งต้องมาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ของเด็กและผู้ใหญ่ที่ดูแล หากความสัมพันธ์ดี เด็กรู้สึกได้รับความรักและความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ เด็กจะรู้สึกว่าเขาพึ่งพ่อแม่ได้ พ่อแม่เข้าใจ รักและยอมรับเขา เด็กจะมีความพร้อมในการส่งต่อความรักและความสุขที่เขามีไปสู่คนรอบข้าง3.เด็กจะเรียนรู้จากแบบอย่างที่เห็น การปฏิบัติต่างๆที่ทำต่อกัน ทำร่วมกัน และสิ่งทีเด็กเห็น ซึ่งมีอิทธิพลต่อเด็กมากกว่าการใช้คำพูดพร่ำสอน4.ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กยังเล็ก โดยให้เด็กมีมารยาท สอนการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ทำความเคารพผู้ใหญ่ โดยอย่าลืมว่าผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างด้วย5.สอนให้เด็กเข้าใจความรู้สึกต่างๆ เช่นเวลาที่หกล้มมีความรู้สึกเจ็บ ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือเสียใจ ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และบอกเด็กว่าคนอื่นๆก็มีความรู้สึกเช่นนี้ ผู้ใหญ่ปลอบโยนเวลาที่เด็กรู้สึกไม่ดี เมื่อมีคนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขา เขาก็จะสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นๆได้ เป็นจุดเริ่มต้นของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือ เอาใจเขามาใส่ใจเรา6. เมื่อเขาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ เขาก็จะไม่รังแก ไม่แกล้ง ไม่ทำให้ใครเจ็บ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเมตตากรุณา รู้จักแบ่งปัน การให้และการรับ7.นอกจากให้ความรักและการดูแล ต้องให้ในเรื่องระเบียบวินัยที่เหมาะสม เด็กต้องรู้ขอบเขตของตนเอง ไม่ใช่อยากทำหรืออย่ากได้อะไรก็ได้หมด […]

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 ศาสตร์ ปีการศึกษา2563

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.40 น. คุณครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ 8 ศาสตร์(กลุ่มสาระ) โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ดังนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ระดับช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3 ป.4 – ม.3

1 2 3 4 6