กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ มอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี รายละเอียดรางวัลดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจารุวัฒน์ อินเพน อนุบาล1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจิรฐา ตาลสุข อนุบาล1/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลลิตา สาระทัน อนุบาล1/2 ระดับชั้นอนุบาล 2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณชารีญา นิยะมะ อนุบาล2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสรารัตน์ พิทักษ์สาลี อนุบาล2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวินธิดา นาราศรี อนุบาล2/4 ระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศดิสาข์ ศรีสุนทร อนุบาล3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญา พุกเสวก อนุบาล3/3 […]

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2563

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียน พบครูประจำชั้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนร่วมกัน และแจกผลการสอบของนักเรียน และเลือกคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

การสัมมนาโครงการพลิกโฉมการศึกษาจังหวัดลพบุรี “กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี”

ท่านผู้อำนวยการเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ และ นางสาวอุไรรัตน์ หอทับทิม หัวหน้าแผนกปฐมวัย เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพลิกโฉมการศึกษา จังหวัดลพบุรี ระดับปฐมวัย “กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี” วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1 2