โครงการ เด็กไทยดูดีมีพลานามัย 4.0

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการของเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป จึงได้จัดทำโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย 4.0 โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน  เชิญชวนให้นักเรียนออกกำลังกาย  และปลูกผักไว้ทานเองเพื่อสุขภาพที่ดี