โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2562  ศูนย์บริบาลสัตว์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองเขาสามยอด