อบรมรวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด

โรงเรียนของเราได้มีการจัดอบรมคณะครูเพื่อรวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด  โดยคุณทนง  โชติสรยุทธ์  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562