วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องในวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย การรับรางวัลการแข่งทักษะภายในเกี่ยวกับภาษาไทย  การจัดนิทรรศการให้ความรู้  การแสดงละคร  การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงในวรรณคดีไทย ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562