พิธีไหว้ครูประจำปี 2562

27  มิถุนายน  2562  โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี  2562  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู  นอกจากนักเรียนปัจจุบันแล้วยังมีศิษย์เก่ามาร่วมแสดงความระลึกถึงครูอีกด้วย