ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา1/2562

โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา1/2562 ในวันที่ 15  มิถุนายน  2562   เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนภายในฝ่ายต่าง ๆ  ของโรงเรียน