ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ป1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ป2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ป3-2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ป4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ป5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ป6

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

มัธยม