กิจกรรมEnglish Camp

เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ได้เห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ในระดับอนุบาล  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน  ร่วมฝึกปฏิบัติจรริงในการทดลองและร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษ  โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ วัลลภาฟาร์ม  ลพบุรี  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2562