กิจกรรมปฐมนิเทศเปิดภาคเรียน1/2562

กิจกรรมปฐมนิเทศเปิดภาคเรียน1/2562  แบ่งออกเป็น 6 ฐาน  ดังนี้  1.ระเบียบวินัย   2.ลูกเสือแนะแนว  3. อาคารสถานที่  4.อภิบาล 5.กลุ่มสาระ ภาษาไทย  สังคม  การงานอาชีพ สุขพละ  6.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศตร์  หุ่นยนต์  และภาษาอังกฤษ  เป็นการแนะนำการปฏิบัติตัวประจำปีการศึกษา 1/2562