🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ของเราที่ได้รับรางวัล iBeam Line Tracing ประเภท K-Beam Junior🎊🎉

🥇 Gold Prize ด.ช.ณัฐภูมินทร์ วิสิฐสิริโชค

🥈 1st Runner-Up ด.ช.ณปกรณ์ บุญทา

🥈 1st Runner-Up ด.ช.นภัทร หมู่โสภณ

🥈 1st Runner-Up ด.ช.ปัณณ์วัตร์ เกษร

🥉 2nd Runner-Up ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณพันธ์

🏅 3rd Runner-Up ด.ช.ปองภพ ศรีชานิล