รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์