พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2566

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางชุติพร วงศ์ใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี รับมอบรางวัลดังนี้

1. โล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) คะแนนเต็ม100คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3