ทัศนศึกษา ปีการศึกษา2565

ทัศนศึกษา “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ”

ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ทัศนศึกษา นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน  จ.พระนครศรีอยุธยา