ขอแสดงความยินดีกับมิสณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษาดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน ในโครงการOne Teacher One Innovation

ขอแสดงความยินดีกับมิสณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชคได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษาดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอนในโครงการOne Teacher One Innovationโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงาน ได้แก่ รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประธานมอบรางวัลในพิธีผศ.ดร.นพดล พันธุ์พาริช นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี ผู้ริเริ่มโครงการ One Teacher One Innovationและ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล วิทยากรและได้ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์