กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  กุ่มภาพันธ์ 2562