กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ ค่าเสือป่า 1 จ.สระบุรี