กิจกรรมทัศนศึกษา อพวช.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี”