กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 ศาสตร์ ปีการศึกษา2563

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.40 น. คุณครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ 8 ศาสตร์(กลุ่มสาระ) โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ระดับช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3 ป.4 – ม.3