เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์