เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ มอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี รายละเอียดรางวัลดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจารุวัฒน์ อินเพน อนุบาล1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจิรฐา ตาลสุข อนุบาล1/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลลิตา สาระทัน อนุบาล1/2 ระดับชั้นอนุบาล 2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณชารีญา นิยะมะ อนุบาล2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสรารัตน์ พิทักษ์สาลี อนุบาล2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวินธิดา นาราศรี อนุบาล2/4 ระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศดิสาข์ ศรีสุนทร อนุบาล3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญา พุกเสวก อนุบาล3/3 […]

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)