ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบประเมินโครงการ TEDET

ชื่อศูนย์ประเมิน : อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ ประถมศึกษาปีที่ 3 : ตรวจสอบรายชื่อ ประถมศึกษาปีที่ 4 : ตรวจสอบรายชื่อ ประถมศึกษาปีที่ 5 : ตรวจสอบรายชื่อ ประถมศึกษาปีที่ 6 : ตรวจสอบรายชื่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 : ตรวจสอบรายชื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 3 : ตรวจสอบรายชื่อ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1 2 3 4 5 6