เรื่องขนมไทยอนุบาล1

หน่วยการเรียนรู้มรดกไทย เรื่องขนมไทย ในชั้นอนุบาล 1 เด็กๆได้เรียนรู้ถึงขนมไทยต่างๆ หลายประเภท มีทั้งประเภทต้ม นึ่ง กวน ทอด จี่ โดยคุณครูได้นำมาสาธิตให้นักเรียนดูโดยการนึ่ง ขนมตาลและขนมกล้วย นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำขนม

Kid สนุก

พี่ปฐมวัยปีที่ 2 เปิดโลกจินตนาการพร้อมกับสัมผัสกับการเรียนรู้เสมือนจริง แผนกปฐมวัยยกชุมชนเข้ามาอยู่ในห้องเรียน เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะด้านการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รู้จักค่าของเงิน มูลค่าของสิ่งของ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ทักษะด้านการคำนวณ บวก ลบ มากกว่า น้อยกว่า การชั่งตวง วัด ทักษะด้านการสังเกต วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ และพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5

บรรยากาศการเรียนการสอนชั้นอนุบาล

กิจกรรมการเรียนการสอนของระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  เน้นการพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  ความคิดสร้างสรรค์  และการกล้าแสดงออก พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านอารมณ์   4.พัฒนาการด้านสังคม   การกล้าแสดงออก

1 2 3 4