งานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2018

     ในงาน ISMTEC 2018 ท่านอธิการ เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้อำนวยการและคณะครูแผนกปฐมวัย รวมนำเสนอผลงาน E-Poster ในหัวข้อ Elavate KG Teacher, Prepare Kids to be Problem Solvers with Algorithm Unplugged ซึ่งเป็นบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ ส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เขียนโดย มิสปทิตตา ปิยสกุลเสวี ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้     นำเสนอโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 10 หน้าและการจำลองห้องเรียนเสมือนจริง พร้อมนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ทักษะการคิดแบบอัลกอริทึมอันปลั๊ก ซึ่งเป็นการนำพานักเรียนเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถามจากผู้ที่มาชมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ทั้งภายในและนอกประเทศไทย ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมายบางส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมีดังนี้      โครงการการเรียนการสอนแบบอัลกอริทึมอันปลั๊กในระดับก่อนประถมศึกษาเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยท่านอธิการ เซอร์ ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ มุ่งเน้นให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมในด้านกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันโดยจัดให้มีการอบรมคุณครูในระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในทุกๆวันเสาร์ เป็นเวลาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ในการอบรมเหล่านั้นครอบคลุมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน […]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Algorithm Unplugged”

บริการด้านวิชาการ แผนกปฐมวัยเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนเอกชนแผนกปฐมวัยที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Algorithm Unplugged” ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 จาก 24 โรงเรียน ได้เสียงตอบรับ และคำชื่นชมเป็ยอย่างมากทั้งด้าน ความก้าวหน้าของทางโรงเรียน โดยเฉพาะแผนกปฐมวัยล้ำหน้าและทันสมัยทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ครบเและเหมาะสมกับเด็กๆ ที่สำคัญทีมครูปฐมวัยเข้มแข็ง ทำงานเป็นทีม และที่สำคัญมีคุณภาพ เก่งมากๆ ค่ะ

เปิดบ้านอนุบาล

 เปิดบ้านอนุบาลให้คุณครูต่างโรงเรียนได้ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach  ของระดับชั้นเตรียมปฐมวัยถึงปฐมวัยปีที่ 3

กีฬาอนุบาลเอกชน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร ผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้ 1. ยิงบอลเข้าประตู : ชาย-เหรียญทอง, หญิง-เหรียญเงิน 2. วิ่งซิกแซก : ชาย-เหรียญทอง, หญิง-ชมเชย 3. วิ่งเก็บของ : ชาย-เหรียญทองแดง, หญิง-ชมเชย 4. วิ่งผลัด4×20เมตร : ชาย-ชมเชย, หญิง-เหรียญทอง 5. ยืนกระโดดไกล : ชาย-ชมเชย,หญิง-ชมเชย 6. ยืนกระโดดขีด : ชาย-ชมเชย,หญิง-ชมเชย 7. ยืนขว้างไกล : ชาย-ชมเชย, หญิง-ชมเชย 8. โยนบอลลงตะกร้า : ชาย-ชมเชย, หญิง-ชมเชย และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดขบวนพาเหรด ประเภทความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมวันแม่ระดับชั้นอนุบาล

9  สิงหาคม  2561  แผนกปฐมวัย  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ  รัก  ต่อมารดาผู้มีพระคุณ  เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก  

1 2 3 4