กิจกรรมพ่อครู แม่ครู ถ่ายทอดความรู้จากชุมชน

กิจกรรมพ่อครู แม่ครู ถ่ายทอดความรู้จากชุมชน เตรียมอนุบาล เรื่อง แต่งหน้าคุ๊กกี้ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ขอขอบพระคุณคุณแม่กัลยกร คำเรืองฤทธิ์ สอนการทำคุ๊กกี้ ให้กับเด็กๆ จากกิจกรรมนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำคุ๊กกี้ และยังได้ช่วยโรยเม็ดช็อกโกแลตชิพ รอตั้งแต่เข้าเตาอบจนเสร็จออกจากเตาถึงได้รับประทานพร้อมกัน และยังได้บรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกด้วย . . . . . . . อนุบาล1/1 เรื่อง สายคล้องแมสหรรษา วันที่ 4 มีนาคม 2564 ขอขอบพระคุณ คุณแม่สุพัตรา ศรีพันธ์ กิจกรรมนี้ ส่งเสริมเรื่อง สมาธิ , พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก , ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในเด็ก ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน (โควิด 19) เด็กๆได้รู้จัก วัสดุอุปกรณ์ แหล่งที่มาของวัสดุ และการสร้างชิ้นงานของตนเอง การสร้างสังคมในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ . . . อนุบาล […]

Project Approach กิจกรรมโครงงานน่ารู้ 2 มีนาคม 2564

          Project Approach กิจกรรมโครงงานน่ารู้                  การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด                  ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จำเป็นต้องตรงกับตำรา แต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ . . . . . . . . […]

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ มอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี รายละเอียดรางวัลดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจารุวัฒน์ อินเพน อนุบาล1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจิรฐา ตาลสุข อนุบาล1/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลลิตา สาระทัน อนุบาล1/2 ระดับชั้นอนุบาล 2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณชารีญา นิยะมะ อนุบาล2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสรารัตน์ พิทักษ์สาลี อนุบาล2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวินธิดา นาราศรี อนุบาล2/4 ระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศดิสาข์ ศรีสุนทร อนุบาล3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญา พุกเสวก อนุบาล3/3 […]

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2563

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียน พบครูประจำชั้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนร่วมกัน และแจกผลการสอบของนักเรียน และเลือกคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

1 2 3 7