บรรยากาศเรียนซัมเมอร์น้องเตรียมและพี่อ.1

เรียนSummer วันที่ 2 ของน้องเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 เด็กๆเริ่มมีความสุขกับการมาโรงเรียนกันแล้ว คลิกชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 2561

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี  เซอร์อักแนส  บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต คลิกชมภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2018

     ในงาน ISMTEC 2018 ท่านอธิการ เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้อำนวยการและคณะครูแผนกปฐมวัย รวมนำเสนอผลงาน E-Poster ในหัวข้อ Elavate KG Teacher, Prepare Kids to be Problem Solvers with Algorithm Unplugged ซึ่งเป็นบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ ส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เขียนโดย มิสปทิตตา ปิยสกุลเสวี ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้      นำเสนอโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 10 หน้าและการจำลองห้องเรียนเสมือนจริง พร้อมนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ทักษะการคิดแบบอัลกอริทึมอันปลั๊ก ซึ่งเป็นการนำพานักเรียนเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถามจากผู้ที่มาชมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ทั้งภายในและนอกประเทศไทย ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมาย บางส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมีดังนี้      โครงการการเรียนการสอนแบบอัลกอริทึมอันปลั๊กในระดับก่อนประถมศึกษาเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยท่านอธิการ เซอร์ ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ มุ่งเน้นให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมในด้านกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันโดยจัดให้มีการอบรมคุณครูในระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในทุกๆวันเสาร์ เป็นเวลาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ในการอบรมเหล่านั้นครอบคลุมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ […]

1 2 3