วันที่ 24 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี