ตรวจสุขภาพครู และบุคลากร ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ครูและบุคลากรของโรงเรียน เดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงพยาบาลเมืองนารายณ์