ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหกทศวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ อธิการิณี เซอร์ ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอร ชาร์ต และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรับรองรูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ของนางสาวปทิตตา ปิยสกุลเสวี นิสิตปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาเวสเทิร์น รูปแบบเวสปราสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานี้ ได้ใช้ในหลักสูตรสะเต็มศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวโดยสรุปว่า “เวสปราโมเดล เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน และปรากฏเด่นชัดผ่านกิจกรรม ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนในเครือคาทอลิคอย่างแท้จริง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประชุมสนทนากลุ่มมีดังนี้

อธิการิณี เซอร์ ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอร ชาร์ต และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ซิสเตอร์ ดร. สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร. สุทธิพร บุญส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร. ทศพร แสงสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู้
ผู้ช่วยอำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.เดชกุล มัทวานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ดร.สิทธิพร สุดพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี

ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร. นภาภรณ์ ธัญญา ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม(ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)

และ

นางสาวปทิตตา ปิยสกุลเสวี (มิสด้ายป่าน) ผู้ออกแบบและพัฒนาเวสปราโมเดล