กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ มอบเกียรติบัตรและรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี
รายละเอียดรางวัลดังนี้

 • ระดับชั้นอนุบาล 1
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจารุวัฒน์ อินเพน อนุบาล1/2
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจิรฐา ตาลสุข อนุบาล1/1
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงลลิตา สาระทัน อนุบาล1/2
 • ระดับชั้นอนุบาล 2
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณชารีญา นิยะมะ อนุบาล2/2
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสรารัตน์ พิทักษ์สาลี อนุบาล2/2
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวินธิดา นาราศรี อนุบาล2/4
 • ระดับชั้นอนุบาล 3
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศดิสาข์ ศรีสุนทร อนุบาล3/3
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญา พุกเสวก อนุบาล3/3
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง กัลยณัฎฐ์ ยะมงคล อนุบาล3/2