การสัมมนาโครงการพลิกโฉมการศึกษาจังหวัดลพบุรี “กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี”

ท่านผู้อำนวยการเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ และ นางสาวอุไรรัตน์ หอทับทิม หัวหน้าแผนกปฐมวัย เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพลิกโฉมการศึกษา จังหวัดลพบุรี ระดับปฐมวัย

“กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี”
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี