การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2563

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เพื่อชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียน พบครูประจำชั้น
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนร่วมกัน และแจกผลการสอบของนักเรียน
และเลือกคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี