🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ของเราที่ได้รับรางวัล iBeam Line Tracing รุ่น Junior

🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ของเราที่ได้รับรางวัล iBeam Line Tracing รุ่น Junior

🥇 Gold Prize ด.ช.นภัทร หมู่โสภณ ป.4/3
🥈 1st Runner-Up ด.ช.ณปกรณ์ บุญทา ม.1/2
🥈 1st Runner-Up ด.ช.ปัณณ์วัตร์ เกษร ม.1/2
🥈 1st Runner-Up ด.ญ.ญาณิศา สุวรรณพันธ์ ป.4/4
🥉 2nd Runner-Up ด.ช.ณัฐภูมินทร์ วิสิฐสิริโชค ป.5/4
🏅 3rd Runner-Up ด.ช.ปองภพ ศรีชานิล ป.5/1