โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ทุกวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และ
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โรงเรียนของเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป