แนะแนวสร้างอาชีพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้การทำแซนวิช เพื่อสร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ในคาบการเรียนวิชา แนะแนว