ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565