ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบประเมินโครงการ TEDET

ชื่อศูนย์ประเมิน : อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 3 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 4 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 5 : ตรวจสอบรายชื่อ
ประถมศึกษาปีที่ 6 : ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 : ตรวจสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 : ตรวจสอบรายชื่อ