กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมแบบNew Normal