กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด อ่านสารจาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ วาดภาพระบายสี ให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงพักกลางวัน และมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง "ทักษะชีวิตวัยรุ่น" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา