การอบรม “รู้เท่าทันสื่อ สู่ศตวรรษที่ 21”

การอบรม “รู้เท่าทันสื่อ สู่ศตวรรษที่ 21” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากร : อาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ และคุณพ่อเปาโล องอาจ แคเซอ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564