กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนวนันท์  ทองชู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเกษมสันต์  พุ่มกล่ำ

นางจันจิรา  ขำวิจิตร

นางสาวพรจิตตา  ศรีจันแก้ว

นางสาวพรจิตรี  ศรีจันแก้ว

นางสาวปณิสรา  ชูเชื้อ

นางสาวปกิตตา  เชื้อน่วม

นางสาวนุชจรินทร์  เจริญเกตุ

นางสาวบุษกร ครุฑวิชิต