กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเกษมสันต์  พุ่มกล่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจันจิรา  ขำวิจิตร

นางพรรณผกา  ยะมงคล

นางสาวนวนันท์  ทองชู

นางสาวกิติมา  เสริมปรุงสุข

นางสาวพรจิตตา  ศรีจันแก้ว

นางสาวพรจิตรี   ศรีจันแก้ว

นางสาวปณิสรา ชูเชื้อ