กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพัชรี  ใบลาศน์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุทิษา  เฟื่องฟู

นางสาวสุธิดา  เสนาะวาที

นางสาวสุมาลี  ปุ๋ยจัตุรัส

นางสาวกาญจนา  กันททิพย์

นางสาวสุรินทร์ดา  ชูชาติ

นางสาวโสภิตตา  อร่ามศรี

นางสาวณิชารัศมิ์  วิสิฐสิริโชค

นายธนกร  สว่างจิต

นายสามารถ  งามขำ

นางสาวเบญจวรรณ สงคูณ