กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรี  พันละบาล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุทิษา  เฟื่องฟู

นางสาวสุธิดา  เสนาะวาที

นางสาวทิพวรรณ  ทันสมัย

นางสาวสุมาลี  ปุ๋ยจัตุรัส

นางสาวกาญจนา  กันททิพย์

นางสาวสุรินทร์ดา  ชูชาติ

นางสาวโสภิตตา  อร่ามศรี

นางสาวณิชารัศมิ์  วิสิฐสิริโชค

นายสามารถ  งามขำ

นายธนกร  สว่างจิต