กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางสาวสุรินทร์ดา  ชูชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพัชรี  ใบลาศน์

นางสาวสุทิษา  เฟื่องฟู

นางสาวสุธิดา  เสนาะวาที

นางสาวสุมาลี  ปุ๋ยจัตุรัส

นางสาวกาญจนา  กันททิพย์

นางสาวณิชารัศมิ์  วิสิฐสิริโชค

นางสาวโสภิตตา  อร่ามศรี

นางสาวเบญจวรรณ สงคูณ